Scrapbog

danskNavneligt

At blive opkaldt efter ens forældre eller bedsteforældre var en naturlig ting i slutningen af det 18. Århundrede , derfor vil i bemærke flere navnesammenfald som eksempelvis ”Daniel Heinrich Christian Richter” og ”Alexis Egert Henning Richter”.
Iblandt de fødte piger figurerer ”Dorthea ” både som fornavn og som mellemnavn , og det har skabt en del forvirring hos os , idet der ikke er den samme systematik som hos drengebørnene , for at finde ud af dette kontaktede vi Emma Oline Hansen der bor i Hirtshals , og hun kunne fortælle os at Ana Dorthea Richter havde et brændende ønske om at få den førstefødte pige opkaldt efter sig , men som bekendt kom hun jo til at hedde Marie Krestine Richter til stor fortrydelse for Ana Dorthea , efterfølgende kom 2 pigebørn til verden og fik Dorthea som mellemnavn (Laura Dorthea og Anna Dorthea Richter) , men Ana Dorthea var stadigt ikke tilfreds og FORLANGTE at få et af børnebørnene opkaldt efter sig og i 1916 fik hun så endelig sin vilje trumfet igennem da blev Dorthea Elfreda Richter født i Grønningelund og til sidst kom Emma Oline og Dagny Elvine Richter til verden henholdsvis i årene 1919 og 1921.Og som i kan se er der ingen af de 2 piger der fik navnet ”Dorthea” , men der havde Ana Dorthea jo også fået sit ønske opfyldt.

engelsk Strange Name

To be named after your parents or grandparents were a natural thing in the late 18 Century, therefore, will notice several name matches such as “Daniel Heinrich Christian Richter” and “Alexis Egert Henning Richter.”
Among those born girls appearing “Dorthea” both as a first name and middle name, and it has created some confusion for us because there is the same system as in young children, to find this out, we contacted Emma Oline Hansen, who lives in Hirtshals, and she could tell us that Ana Dorothea Richter had a burning desire to get the first-born girl named after himself, but as you know was she would be called Marie Krestine Richter, much to the chagrin of Ana Dorthea, then got 2 children to the world beat Dorthea as a middle (Laura Dorthea and Anna Dorothea Richter), but Ana Dorthea was still not satisfied and demanded to have one of the grandchildren named after them and in 1916 she finally did his willingness trumped through when was Dorthea Elfreda Richter born in Grønning Lund and finally came Emma Oline and Dagny Elvin Richter to the world respectively in year 1919 and 1921.Og as you can see, none of the 2 girls who got the name “Dorthea” but there was Ana Dorthea course also got his wish fulfilled.
tysk Seltsamen Namen

Um benannt nach Ihren Eltern oder Großeltern waren eine natürliche Sache in den späten 18 sein Jahrhundert, also feststellen, mehrere Namen übereinstimmt, wie “Daniel Heinrich Christian Richter” und “Alexis Egert Henning Richter.”
Unter den Mädchen geboren erscheinenden “Dorothe” sowohl als Vornamen und Vornamen, und es hat einige Verwirrung für uns geschaffen, weil es das gleiche System wie bei kleinen Kindern, um dies herauszufinden, haben wir Kontakt Emma Oline Hansen, der in Leben Hirtshals, und sie konnte uns sagen, dass Ana Dorothea Richter den brennenden Wunsch, die erste geboren Mädchen nach sich selbst benannt bekommen hatte, aber wie Sie wissen war sie nennen würde Marie Krestine Richter werden, sehr zum Leidwesen von Ana Dorothe, dann habe 2 Kinder in die Welt schlagen Dorothe als mittlere (Laura Dorothe und Anna Dorothea Richter), aber Ana Dorothe war noch nicht zufrieden und verlangte eine der Enkel nach ihnen benannt wurden und im Jahre 1916 sie schließlich seine Bereitschaft trumpfte durch wann war Dorothe Elfreda Richter in Grønning Lund geboren und schließlich kam Emma Oline und Dagny Elvin Richter, die Welt bzw. im Jahr 1919 und 1921.Og wie Sie sehen können, keine der 2 Mädchen, die den Namen bekam “Dorothe” aber es war Ana Dorothe natürlich auch bekam seinen Wunsch erfüllt.

dansk Alle de herlige børn

En køn anekdote er den , hvor Alexis Egert Henning Richter var hos købmanden og blev spurgt om hvor mange børn han egentligt havde ??? – frejdigt svarede han ” 3 og et halvt dusin ” og folk var ved at besvime over svaret og sagde , ”nå det var da en hulens masse unger du har sat i verden ” , hvorpå Alexis Egert Henning Richter svarede at han først havde 3 drenge og derpå et halvt dusin piger ( et dusin = 12) svarende til 6 dejlige tøser – og som bekendt fik Mathilde og Henning jo 9 børn i deres lange liv.

 engelsk All the wonderful childrenA pretty anecdote is that where Alexis Egert Henning Richter was at the grocery store and was asked how many children he actually had?? – Boldly he replied, “3 and a half dozen” and people were fainting over the answer and said “oh it was a whole lot of kids you have set in the world” in which Alexis Egert Henning Richter replied that he only had 3 boys and then half a dozen girls (one dozen = 12) equivalent to 6 lovely girls – and as you know, beat Mathilde and Henning the 9 children in their long lives.

 tysk All die wunderbaren Kinder

Eine hübsche Anekdote ist, dass, wo Alexis Egert Henning Richter im Supermarkt war und fragte, wie viele Kinder er hatte tatsächlich? – Mutig antwortete er, “3 und ein halbes Dutzend” und die Leute waren Ohnmacht über die Antwort und sagte: “Oh, es war eine ganze Menge Kinder auf der Welt gesetzt haben”, in dem Alexis Egert Henning Richter erwiderte, er hatte nur 3 Jungen und dann ein halbes Dutzend Mädchen (ein Dutzend = 12) entspricht 6 schönen Mädchen – und wie Sie wissen, spielt Mathilde und Henning den 9 Kindern in ihrem langen Leben.

 dansk Avisudklip omhandlende Daniel Heinrich Christian Richter

Viborg Stiftstidende d. 13/1 1880.

Købmændene TH, Christensen og Martin Fisher har solgt den tilhørende ejendom Matr. Nr. 348 b i ST. Mikkelsgade til snedkermester Richter for 8000 kr.

 engelsk Newspaper clippings dealing with Daniel Heinrich Christian RichterViborg News on 13 / 1 1880th

The merchants TH, Christensen and Martin Fisher has sold the related property Matr. No. 348 bi ST. Mikkel Gade cabinetmaker Richter for 8000 kr

 tysk Zeitungsausschnitte Umgang mit Daniel Heinrich Christian Richter

Viborg News auf 13 / 1 1880.

Die Kaufleute TH, Christensen und Martin Fischer hat die Eigenschaft, die Sie Matr. Nr. 348 bi ST verkauft. Mikkel Gade Kunsttischler Richter für 8000 kr
dansk Viborg Stiftstidende d. 21/10 1886.

Snedker Borre Smidt har købt Snedker Richter’s sted i ST. Mikkelsgade for 7500 kr.

Her er et digt, som Thora Richter har skrevet til Christian Winther 31/1 1886. Filen er i pdf, klik her for at åbne det

arnold1

Arnold Emil Richter

danield85

Daniel Heinrich Christian Richter

danieldoed

Daniel Heinrich Christian Richter

danielsoldaterbog  danielsoldaterbog1

Daniel Heinrich Christian Richter

hansloegeguldbryllup

Laura Dorthea Løje og Hans Løje Sølv bryllup

hansloegeguldbryllupinvitation

Laura Dorthea Løje og Hans Løje Sølv bryllup indbydelse

henningmathildeguldbryllup

Alexis Egert Henning Richter og Petrine Mathilde Richter Guld bryllup

henningguldbryllup

Alexis Egert Henning Richter og Petrine Mathilde Richter Guld bryllup sang

henningguldbryllup1

Alexis Egert Henning Richter og Petrine Mathilde Richter Guld bryllup sang

karstroem

C. E . Karstrøm ankommer i sit privatfly til sølv brude parrets bryllup og landede på deres mark, Anna og Daniel Richter

maelkehans

Mølkehans 75 år

skyttehuset

Skyttehuset

Et kærligheds brev som er kommet i mine hænder, skrevet af Thora Richter til en Chr. Winther 31/1 86. Det kan faktisk være Thora Nielsine Richter, født 1 Mar. 1863 Lund, PR. Skive – Død 1889 København.

 

dansk Meget mere vil komme til -anekdoter, gamle avisudklip, m.m.

engelsk Much more will come to-anecdotes, old newspaper clippings, etc.

 tysk Viel mehr wird an-Anekdoten, alte Zeitungsausschnitte, etc. kommen